Rules of the "Say Opinello" Competition

valid for the period from 03/04/2018 to 06/05/2018.

§ 1. General provisions
 1. These regulations, hereinafter referred to as "Regulations", define the terms and conditions for participation in a competition organized under the name "Say Opinello" called "Competition"
 2. The Say Opinello competition consists in expressing an opinion or evaluation regarding the quality of goods and services provided by the Organizer's Trade Partners and completing the competition task
 3. The organizer of the Competition is OPINELLO Sp. z o.o. with headquarters in Wrocław (54-618) at ul. Przedświt 11/1 ("Organizer"), entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 9th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000627584.
 4. The competition is organized on the territory of the Republic of Poland and run via websites in the opinello.com domain.
 5. Any natural person may be a Contest participant if::
  1. he is at the age of joining the Competition,
  2. has full legal capacity,
  3. during the Competition period, purchased the goods or used the service at the Organizer's Trading Partner,
  4. has an access code or an invitation to participate in the survey,
  5. has access to the Internet and infrastructure necessary to display websites,
  6. has an active e-mail account or active phone number along with an efficient device that allows you to make a call and receive text messages (SMS).
  7. Persons who are 13 years of age or more at the latest the day before the purchase or using the Organizer's Trade Partner service may take part in the Competition after obtaining written consent of a statutory representative
 6. The Organizer's employees and members of their immediate families can not participate in the Competition.
 7. Exclusive purchases of alcoholic beverages, including beers within the meaning of the Act of October 26, 1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism (unified text Journal of Laws of 2016, item 487, as amended) as well as exclusive purchases of tobacco products within the meaning of the Act of 9 November 1995 on the protection of health against the consequences of tobacco and tobacco use (unified text Journal of Laws of 2015, item 298, as amended) does not authorize to participate in the Competition. The access code printed on the fiscal receipt or invoice / replacement purchase receipt for the purchase of these items is not valid.
 8. The Organizer's business partners are Entrepreneurs using the Opinello system on the basis of a contract with the Organizer.
 9. Opinello is an IT system by means of which the clients of the Organizer's Business Partners using the Opinello system can express opinions on the quality of goods and services provided by these Partners.
 10. The access code consisting of alphanumeric characters, enabling access to the Opinello System, is printed on the obverse or the reverse of the fiscal receipts or on other documents (eg on service orders, e-mails, applications, replacement proofs of purchase). The access code is issued to clients by the Organizer's Trade Partners, or directly by the Organizer.
 
§ 2. Conditions for participation in the Competition
 1. In order to participate in the Contest, the Participant is obliged to familiarize himself with the rules of the Competition specified in the Regulations, and to fulfill the following conditions:
  1. dokonać w terminie od dnia 03.04.2018 r. do dnia 29.04.2018 r., od poniedziałku do niedzieli u dowolnego z podmiotów handlowych będących Partnerami OPINELLO Sp. z o. o. zakupu dowolnego towaru bądź usługi za dowolną kwotę, odbioru Kodu oraz zachowania dowodu dokonania zakupu.
  2. Zgłosić  w terminie 7 dni od daty zakupu lub nabycia usługi, jednakże nie później niż do dnia 06.05.2018 r. nieodpłatnego udziału w Konkursie na stronie internetowej  w domenie opinello.com wskazanej na dokumencie z kodem i instrukcją postępowania poprzez wprowadzenie kodu dostępu, wskazanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie swojej opinii na temat doświadczeń zakupowych, produktowych lub obsługi przetwarzanych następnie przez Organizatora Konkursu i mających na celu wsparcie Partnerów Opinello w działaniach poprawiających jakość obsługi Klientów. Zgłoszenia można dokonać każdego dnia przez całą dobę podczas trwania Konkursu, tj. w terminie od dnia 03.04.2018 r. od godziny 00:00:00 do dnia 06.05.2018 r., najpóźniej do godz. 23:59:59, przy czym data zakupu nie może być późniejsza niż data zgłoszenia.
  3. zaakceptować treści niniejszego Regulaminu Konkursu na stronie internetowej w domenie opinello.com oraz potwierdzenia, że jest uprawnionym do uczestnictwa w niniejszym Konkursie, tj., że spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z badaniami doświadczeń zakupowych, produktowych i obsługowych  realizowanych przez Organizatora Konkursu, mającymi na celu wsparcie Partnerów Opinello w działaniach poprawiających jakość obsługi Klientów.
  4. podać wszystkie wymagane dane potwierdzające dokonanie zakupu towaru lub nabycia usługi w placówce Partnera Opinello;
  5. podać adresu e-mail lub - o ile Partner to umożliwił, numeru telefonu, na który zostanie wysłany link aktywujący ankietę (lub kod dostępu), w który kliknie (lub wprowadzi przesłany kod) w celu rozpoczęcia ankiety;
  6. wypełnić ankietę dotyczącą doświadczeń Uczestnika jako klienta danego Partnera Opinello, gdzie Uczestnik dokonał zakupu towaru lub zlecił usługę, na końcu ankiety naciskając przycisk „Zakończ ankietę”, przy czym każda transakcja lub usługa może być oceniona tylko jeden raz. Każdy z Uczestników może wyrazić jedną opinię dziennie na temat jednej placówki handlowej – Partnera (np. możliwe jest wyrażenie opinii o dwóch różnych sklepach danej sieci ale nie dwóch opinii na temat tego samego sklepu).
  7. Zrealizować zadanie konkursowe określone w wypełnianej przez Uczestnika ankiecie. Realizacja zadania powinna być oparta o osobistą twórczość Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem.
  8. W okresie od dnia 03.04.2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. zachować  oryginalny dowód zakupu towaru lub nabycia usługi (w przypadku faktur VAT Zastępczy Dowód Zakupu) lub innego dokumentu dostarczonego przez Partnera, dla którego wypełnił ankietę.
 2. Zgłoszenia konkursowe niekompletne lub nieprawidłowe uznaje się za nieważne.
 3. Uczestnik w celu wypełnienia ankiety może skorzystać z pomocy technicznej Operatora systemu Opinello, kontaktując się z nim za pośrednictwem chat’a na stronie internetowej w domenie opinello.com, adresu e-mail support@opinello.com lub numeru telefonu podanego na stronie www.opinello.com w godzinach 9.00 - 21.00 w dni powszednie, od pon. do pt., za wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Wyrażenie jednej opinii upoważnia do jednego zgłoszenia konkursowego uprawniającego do wzięcia udziału w losowaniu nagród I, II i III stopnia.
 5. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu lub nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Konkursie lub odmawia podania danych osobowych dla celów, o którym mowa w § 5 pkt 4 Regulaminu lub odmawia złożenia oświadczeń lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu lub odmawia odbioru nagrody.
 6. Organizator Konkursu gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do Uczestników Konkursu zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 
  
§ 3. Zasady wyłaniania Zwycięzców
 
 1. Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie, co tydzień w każdy poniedziałek wybieranych będzie 7 (siedem) zgłoszeń Uczestników, po jednym za każdy dzień z 7 (siedmiu) dni poprzedzających dany poniedziałek, którzy według Komisji Konkursowej Organizatora najlepiej wykonali zadania konkursowe. Tym osobom będzie przyznawana nagroda I stopnia (tygodniowa).
 2. Zgłoszenia, którym przyznano nagrody I stopnia ( tygodniowe) przechodzą do drugiego etapu – miesięcznego oraz głównego, w którym zostaną wybrane dwa zgłoszenia konkursowe, najlepiej spełniające według Komisji Konkursowej Organizatora warunki Konkursu w okresie trwania Konkursu. Uczestnik, którego zgłoszenie wybrane zostanie jako najlepsze spośród wszystkich zgłoszeń biorących udział w tym etapie otrzyma nagrodę III stopnia. Uczestnik, którego zgłoszenie zostanie wybrane jako drugie otrzyma nagrodę II stopnia.
 3. Przy ocenie haseł i wyborze najlepszych Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
  1. oryginalność wykonania zadania
  2. walory artystyczne
  3. pomysłowość
  4. formę i treść
 4. Listy Zwycięzców ogłaszane są na stronie http://www.opinello.com/nagrody do godziny 18.00. W przypadku, gdy dany poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy ogłoszenie listy Zwycięzców może zostać przełożone na pierwszy następujący po nim dzień roboczy.
 5. Wszyscy Zwycięzcy, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników, zostaną poinformowani przez Organizatora drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) lub wiadomością sms o wygranej danego etapu. Organizator do wiadomości o wygranej załącza druk PON (Protokół Odbioru Nagrody) do uzupełnienia przez Zwycięzcę.
 6. Niezbędne do odbioru nagród dokumenty, które zostały przesłane Zwycięzcom powinny zostać wypełnione i odesłane na wskazany w nich adres wraz z oryginałem dowodu zakupu towarów bądź nabycia usług w Placówkach (o ile Organizator zażąda tego oryginału dowodu zakupu lub nabycia usługi), na podstawie którego dokonano zgłoszenia w Konkursie w terminie trzech dni od dnia ich otrzymania i uzyskania informacji o wygranej pod rygorem utraty przez Laureata prawa do odbioru nagrody.
 
§ 4. Komisja Konkursowa
 
 1. Nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora komisja konkursowa w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora (zwana dalej „Komisja”). 
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  1. ocena prawidłowości przesyłanych zadań, 
  2. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena wykonanych zadań przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 
  3. ogłoszenie listy laureatów Konkursu, 
  4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych
 3. Wszystkie głosowania Komisji odbywają się w siedzibie przy ul. Przedświt 11/1 we Wrocławiu, w okresie od dnia 09.04.2018 r. do dnia 07 maja 2018 r., w następujących terminach: 09.04.2018 r., 16.04.2018 r. , 23.04.2018 r., 30.04.2018 r., 07.05.2018 r.
 
§ 5. Nagrody
 
 1. Dla Uczestników Konkursu Powiedz Opinello przewidziane są następujące nagrody:
  1. nagrody pieniężne I stopnia tygodniowe o wartości 100,00 (sto) złotych,
  2. nagroda pieniężna II stopnia o wartości do 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, 
  3. nagroda pieniężna III stopnia o wartości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych.
 2. W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa podatkowego do nagród doliczana jest kwota stanowiąca 10,00 % wartości nagrody (dodatkowa nagroda pieniężna). Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz przekazana na pokrycie podatku dochodowego od nagrody, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 3. Nagrody pieniężne zostaną przekazane Zwycięzcom przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 7 dni od daty doręczenia Organizatorowi dokumentów i informacji wskazanych w § 3 pkt 6.
 4. Warunkiem wydania nagrody Zwycięzcy jest:
  1. przesłanie przez Uczestnika do Organizatora na adres biuro@opinello.com odpowiedzi na informację o wygranej w terminie 3 (trzech) dni. Do odpowiedzi Uczestnik zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełnione dokumenty otrzymane od Organizatora,
  2. wskazanie wybranego sposobu odbioru tej nagrody oraz podanie danych umożliwiających Organizatorowi przekazanie nagrody,
  3. przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu lub innego dokumentu (lub jego kopii elektronicznej) poświadczającego zakup produktu lub usługi u Partnera handlowego Organizatora, jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone przez Organizatora,
  4. w przypadku Uczestnika, o którym mowa w § 1 pkt 5 g Regulaminu, przedstawienie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
 5. Nagroda przepada w przypadku:
  1. niedopełnienia przez Uczestnika wymogów wskazanych w § 3 pkt 6 Regulaminu,
  2. podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych,
  3. braku możliwości przekazania nagrody pieniężnej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
  4. naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu
 6. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców lub te, do których Zwycięzcy utracili prawo z powodów określonych w niniejszym Regulaminie pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora Konkursu.
 
§ 6. Postępowanie reklamacyjne
 
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Opinello sp. z o.o. ul. Przedświt 11/1 54-618 Wrocław z dopiskiem "Reklamacja".
 2. Termin na złożenie reklamacji wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty opublikowania listy Zwycięzców, której dotyczy reklamacja.
 3. Reklamacja musi być złożona na piśmie i zaopatrzona w podpis osoby składającej. W reklamacji należy wskazać czego dokładnie ona dotyczy oraz uzasadnić prezentowane stanowisko.
 4. Reklamacje anonimowe oraz niespełniające powyższych wymogów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 5. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
 
§ 7. Zgody i oświadczenia Uczestników
 
 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z jej zasadami i je akceptuje. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestników – Zwycięzców Konkursu są zbierane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, j. t.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest OPINELLO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OPINELLO Sp. z o. o. dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych nagród, wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu oraz kontaktu w związku z wyrażoną przez siebie opinią.
 4. Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora danych. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieujawnienie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mogą ponadto wyrazić pisemnie zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Administratora danych oraz na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych personalnych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
 5. Przystępując do udziału w Konkursie każdy Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Konkursu według zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 
§ 8. Postanowienia końcowe
 
 1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć za stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.opinello.com oraz w siedzibie Organizatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 

  The previous regulations (valid until 28.06.2018)
 

 
XYZXYZXYZXYZXYZXYZ