Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Opinello spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przedświt 11/1, 54-618 Wrocław wpisana pod numerem KRS 0000627584 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, o numerze identyfikacji podatkowej 8943081536.

  2. Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzanej w ramach systemu Opinello loterii pod nazwą „Twoje miasto - Twój głos”. Ponadto dane zbierane są dla celów analitycznych i statystycznych.

  3. W zależności od zakresu udzielonej zgody na przetwarzanie, dane mogą być zbierane i przetwarzane w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych.

  4. Dane osobowe i kontaktowe nie są przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom. Dane osobowe nie są pozyskiwane od osób trzecich i innych podmiotów.

  5. Uczestnik przystępujący do loterii dobrowolnie podaje swoje dane.

  6. Podanie części danych (oznaczonych w toku rejestracji jako „wymagane”) jest konieczne dla przystąpienia do udziału w loterii. Uczestnik dokonuje wyboru, w jakim zakresie udziela zgody na wykorzystanie jego danych, w tym także ewentualnie w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych.

  7. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania lub zgłoszenia żądania usunięcia jej danych.