PRAVIDLA MARKETINGOVÉ LOTERIE

"Váš názor je důležitý"
I.  Název marketingové loterie.

1.1. Marketingová loterie, dále jen loterie, nese název Váš názor je důležitý

1.2. Definice:
 1. Loterie – tato marketingová loterie, nese název názvem „Váš názor je důležitý”;
 2. Pravidla – tyto podmínky Loterie;
 3. Systém Opinello  (dále také „Opinello”) – systém určený pro sběr a analýzu zpětné vazby od zákazníků o kvalitě služeb, výrobků a služeb subjektů zapojených do systému Opinello (zejména prodejny, restaurace, servisní služby a další instituce, které nabízejí zboží a služby) po celém Polsku.;
 4. Kód –kód, který se skládá z alfanumerických znaků, umožňuje přístup do systému Opinello. Přístupový kód do systému Opinello se vytiskne pokaždé na zadní straně účtenky nebo je dodán na jiných dokumentech (včetně např. servisních objednávek, e-mailech) vydávaných zákazníkům v Subjektech (dále popsaných v bodě f.), které jsou partnery Systému Opinello, nebo jsou přenášeny těmito Subjekty. Účastník, který obdrží fakturu DPH, může získat v místě vystavení faktury DPH Subjektu Alternativní doklad o koupi, který obsahuje razítko, datum prodeje a datum převzetí a kód přepsaný z účtenky. Za vydání nebo přeposlání Kódů odpovídá partnerský Systém Opinello.
 5. Číslo žádosti  - jedinečný alfanumerický řetězec přiřazen ke každé žádosti na základě Kódu.
 6. Partner Systému Opinello (dále také jen „Partner”) – partner, který se účastí v Systému Opinello je jakákoliv právnická osoba, která nabízí zboží nebo služby v Polsku (např obchody, restaurace, instituce), využívající systému Opinello na základě samostatné smlouvy, včetně prozatímní dohody, může mít Partner jeden nebo více Subjektů, v nichž si účastníci mohou nakupovat zboží nebo služby opravňující je k účasti v loterii.
 7. Účastník – osoba, která splňuje podmínky stanovené v odstavci 4.1. Podmínek;
 8. Zákazník – osoba, která činí nákup zboží nebo služeb v místě služeb Partnera;
 9. Vítěz – osoba, které Přihláška byla zaslána v souladu s Pravidly Loterie, bude vylosovaná prostřednictvím webových stránek v jakékoliv loterii (denní nebo hlavní);
 10. Přihláška – akt o přistoupení k Loterii přes webové stránky v doméně opinello.com, odsouhlasením podmínek těchto Pravidel, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a vyplnění dotazníku, uvedením svých osobních údajů, jakož i registračního Kódu, který byl obdržen při nákupu a umístěn na zadní straně dokladu o koupi;
 11. Výhry – Ceny I, II a III stupně a dodatečné ceny, uvedené v bodu 13.1. Řádu;;


1.3.  Cílem loterie je shromáždit názory Zákazníků v počítačovém systému Opinello s výměnou za možnost vyhrát ceny Účastníkami Loterie.

1.4. Z Loterie je vyloučen nákup alkoholických nápojů včetně piva, ve smyslu zákona ze dne 26. října 1982. o výchově ve střízlivosti a působení proti alkoholismu (Sb. z roku 2016, poz. 487, tj.) a tabákových výrobků ve smyslu zákona ze dne 9 listopadu 1995. o ochraně zdraví před následky užívání tabáku a tabákových výrobků (Sb. z roku 2015. položky. 298, tj.).

II. Jméno provozovatele loterie.

2.1. Loterie je řízena přes OPINELLO Sp. o.o. se sídlem ve Vratislavi (54-618) na ul. Przedświt 11/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro Vrarislav – Fabryczna ve Vratislavi, IX Oddělení Národního Soudního Rejstříku pod číslem KRS 0000627584.
 
III. Název orgánu vydávajícího povolení.

3.1. Povolení k loterii Váš názor je důležitý byl vydán Ředitelem Celní Komory ve Vratislavi.
       
IV. Podmínky vedení propagační loterie.

4.1. Loterie je otevřena pro všechny fyzické osoby, které dosáhli věku 18 let, mají plnou způsobilost k právním úkonům nebo na území Polské republiky vlastní korespondenční adresu; osoba, která nakupuje výrobky nebo služby v institucích Partnerů Systému Opinello jako spotřebitel ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, tzn. osoba, která provádí právní úkon, která není přímo spojená s její obchodní nebo profesní činností (dále jen "Účastník") a splňuje požadavky těchto Podmínek loterie. Osoby, které ukončili 13 let (osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům) se mohou účastnit v loterii po obdržení souhlasu zákonného zástupce. Loterie není určena pro zaměstnance OPINELLO Sp. z o. o., Operátora Systému Opinello a lidi spojených s organizací a prováděním loterií, stejně jako jejich manželé, rodiče, sourozenci, potomci, osoba, která  zůstává v adoptivním vztahu, nevlastní syn, nevlastní dcera, zeť, snacha, nevlastní otec, nevlastní matka a tchán s tchýní.

4.2. Vstup do loterie znamená, že Účastník loterie  je obeznámen s jejími pravidly a souhlasí s nimi. Účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat zásady stanovené v Podmínkách, a potvrzuje, že splňuje podmínky, které ho opravňují k účasti v Loterii.

4.3. Osobní údaje Účastníků - Vítězů loterie jsou shromažďovány a zpracovávány ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. 2002, č 101, položka 926, j.t.). Správce osobních údajů poskytnutých Účastníky loterií je OPINELLO Sp. z o. o. z Vratislavi (54-618)  ul. Przedświt 11/1. Účastník loterie souhlasí se zpracováním osobních údajů OPINELLO Sp. z o.o. za účelem organizace loterie, předání uznaných výher, provádění dalších povinností podle Pravidel. Účastník loterie může dát souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely přes Správce dat. Účastník loterie může kdykoliv dát přístup ke svým osobním údajům a požadovat jejich úpravu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale jejich nezveřejnění znemožňuje účast v loterii. Účastníci loterië mohou také dát písemný souhlas se zasíláním elektronických informací od Správce údajů a zpřístupnění pro účely reklamy a marketingu organizátora loterie svých osobních údajů, obrazových i zvukových, prostřednictvím masmédií nebo elektronickými prostředky. V případě, že bude takový souhlas na místě, nemají nárok na žádnou výplatu.

4.4. Aby bylo možné žádat o výhru v loterii Účastník je povinen:
 1. seznámit se s podmínkami loterie stanovených v Pravidlech,
 2. proedení v období od 2.10.2017 r. až do 2.10.2018 r., od pondělí do neděle u některého z obchodníků, kteří jsou partnery OPINELLO Sp. z o. o. nákup jakéhokoli zboží nebo služeb za jakékoli množství peněz, převzetí Kódu a  uchování dokladu o zakoupení,
 3. přihlásit se do 7 dnů od data nákupu nebo služby, ale nejpozději do 06.04.2018, nezpoplatněné účasti v loterii na webové stránce v doméně opinello.com zadáním kódu vytištěného na zadní straně dokladu o koupi zboží nebo služeb, uvedení svých osobnych údajů a vyjádření svého názor na základě zkušeností z nákupu a produktů prováděných Organizátorem Loterie, kterých cílem je podpora systému Partnerů Systému Opinello do aktivit s cílem zlepšit kvalitu služeb pro Zákazníky. Přihlášku je možno provést každý den po celý den během trvání loterie, tj. v období od 02.10.2017 r. od 00:00:00 hod. do 06.04.2018. nejpozději do 23:59:59 hod, kdy datum nákupu nemůže být pozdější než datum podání přihlášky.
 4. přijetí obsahu těchto Pravidel Loterie na webowych stránkách opinello.com a potvrdzení, že je oprávněn účastnit se této Loterie, tzn., že splňuje podmínky uvedené v těchto Pravidlech a souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s výzkumem zkušeností nákupu a produktů provádí Organizátor Loterie, který je určen na podporu Partnerů Systému Opinello do aktivit ke zlepšení kvality zákaznického servisu.
 5. poskytnout všechny požadované údaje potvrzující nákup zboží nebo služeb na objekt Partner systému Opinello;
 6. zadat e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, na které bude odeslán aktivační odkaz profilu (nebo přístupový kód), na který kliknutím (nebo vložením  zaslaného kódu) bude zahájena anketa;
 7. vyplnění ankety o zkušenostech Účastníka jako zákazníka určitého Partnera, který se účastní Systému Opinello, kde Účastník zakoupil zboží nebo zadal službu, na konci průzkumu stiskl "Zakončit anketu", přičem každá transakce může být posuzována pouze jednou a určitý Předmět může být hodnocen Účastníkem ne více než jednou denně;
 8. V období od 02.10.2017 r. do 28.06.2018 r.. zachování původního dokladu o koupi zboží nebo služeb (v případě daňových dokladů Alternativního dokladu o koupi) nebo jiných dokumentů poskytnutých Partnerem, pro kterého vyplnil  anketu.
 9. Organizátor loterie může kontaktovat účastníka prostřednictvím údajů použitých tímto účastníkem (bod 4.4 f) v souvislosti s vyjádřeným souhlasem.

4.5. Neúplné nebo nesprávné Přihlášky o účast v Loterii budou prohlášeny za neplatné.

4.6. Účastník za účelem vyplnění ankety může využít technické pomoci Provozovatele systému Opinello, kontaktováním ho přes chat na webových stránkách v opinello.com, na adrese e-mail support@opinello.com nebo na telefonním čísle uvedeném na www.opinello.com 9.00-21.00 hod. ve všední dny, pondělí  až pátek, s výjimkou prázdnin a svátků.

4.7. Vyjádření jednoho názoru opravňuje k jedné přihlášce k loterii opravňující k účasti v losování cen I a II stupně U losování cen II stupně - měsíčních se zůčastní všechny řádné přihlášky do loterie provedené v měsíci předcházejícím losování (v případě posledního měsíce to zahrnuje přihlášení včetně 03.2018 a 04.2018.). Za účelem účasti v losování o ceny III stupně - hlavní ceny, musí Účastník od svého prvního přihlášení do 06.04.2018 r. vyjádřit alespoň jednou za měsíc jeden k němu přidělný názor (přes e-mailovou adresu nebo telefon - názor za poslední měsíc zahrnují spolu 03.2018 a 04.2018 na téma určité sítě obchodů. Každá z těchto přihlášek  zaslaných Účastníkem do loterie daného dne se respektive rovná jedné šanci v losování cen v loterii. Účastník může podat více než jednu přihlášku v loterii za předpokladu splnění včech podmínek účasti za každé příležitosti. 

4.8. Výherce ztrácí nárok na výhru v případě,  pokud: není v souladu s podmínkami těchto Předpisů nebo není oprávněn účastnit se loterie nebo odmítne poskytnout osobní údaje pro účely uvedené v bodu. 4.3. Předpisů, učinění prohlášení nebo předložení dokladů nezbytných pro řádný průběh loterie, odmítne převzít ocenění.

4.9. Organizátor loterie zaručuje, že obsah všech zpráv vysílaných Účastníkům loterie jsou v souladu se zásadami ochrany spotřebitele, zejména neporušují společných zájmů spotřebitelů ve smyslu zákona ze dne 16. února 2007. o ochraně konkurence a spotřebitelů (Sb. z roku 2007., č. 50, poz. 331, ve znění pozdějších předpisů).
 
 
V. Oblast, ve které bude loterie prováděna.

5.1. Loterie se provádí na území Polska.
 
VI. Doba trvání loterie.

6.1. Loterie se koná v období od 02.10.2017 do 28.06.2018 r.

6.2. Přihlášky do loterie jsou přijímány od 02.10.2017 do 06.04.2018 r.
 
VII. Způsob provádění loterie, zejména místo a datum slosování.

7.1. Všechna vylosování se konají v prostorách ul. Przedświt 11/1 ve Vratislavi, v období od 02.10.2017 r. do dnia 09.04.2018 r., v následujících termínech:
 1. Losování Cen I stupně - Denních, ve kterých každý den trvání této Loterie náleží jedna cena uvedená v odstavci 13.1. Předpisů a losování cen se koná každé první pondělí, pro každý ze sedmi předcházejících dnů z řádně přijatých Přihlášek v daný den pro Účastníky loterie, mezi 00:00:00 hod. a 23:59:59 hod toho dne, s výhradou písmene b. níže;
 2. Losování Cen II stupně - Měsíčních se koná za každý plný měsíc trvání Loterie (s výjimkou 10.2017, ve kterém Přihlášky Účastníků je možné posílat od 02.10.2017), od 02.10.2017 do dne 06.04.2017.
 3. Losování Ceny III stupně - Hlavní probíhá mezi veškerými Přihláškami Účastníků, kteří od své první přihlášky do 06.04.2018, alespoň jednou za měsíc vyjádřili jeden názor, ke každé přiřazené recenzi (přes e-mailovou adresu nebo telefonní číslo - za poslední měsíc zahrnující 03.2018 a 04.2018) v síti obchodů a zaslali správné přihlášky do Loterie

7.2. Plán losování v Loterii:


 
Lp. Termín losování Denní Ceny Dny, za které je prováděno losování Počet cen
1 09.10.2017
 1. 02.10.2017
 2. 03.10.2017
 3. 04.10.2017
 4. 05.10.2017
 5. 06.10.2017
 6. 07.10.2017
 7. 08.10.2017
7
2 16.10.2017
 1. 09.10.2017
 2. 10.10.2017
 3. 11.10.2017
 4. 12.10.2017
 5. 13.10.2017
 6. 14.10.2017
 7. 15.10.2017
7
3 23.10.2017
 1. 16.10.2017
 2. 17.10.2017
 3. 18.10.2017
 4. 19.10.2017
 5. 20.10.2017
 6. 21.10.2017
 7. 22.10.2017
7
4 30.10.2017
 1. 23.10.2017
 2. 24.10.2017
 3. 25.10.2017
 4. 26.10.2017
 5. 27.10.2017
 6. 28.10.2017
 7. 29.10.2017
7
5 06.11.2017
 1. 30.10.2017
 2. 31.10.2017
 3. 01.11.2017
 4. 02.11.2017
 5. 03.11.2017
 6. 04.11.2017
 7. 05.11.2017
7
6 13.11.2017
 1. 06.11.2017
 2. 07.11.2017
 3. 08.11.2017
 4. 09.11.2017
 5. 10.11.2017
 6. 11.11.2017
 7. 12.11.2017
7
7 20.11.2017
 1. 13.11.2017
 2. 14.11.2017
 3. 15.11.2017
 4. 16.11.2017
 5. 17.11.2017
 6. 18.11.2017
 7. 19.11.2017
7
8 27.11.2017
 1. 20.11.2017
 2. 21.11.2017
 3. 22.11.2017
 4. 23.11.2017
 5. 24.11.2017
 6. 25.11.2017
 7. 26.11.2017
7
9 04.12.2017
 1. 27.11.2017
 2. 28.11.2017
 3. 29.11.2017
 4. 30.11.2017
 5. 01.12.2017
 6. 02.12.2017
 7. 03.12.2017
7
10 11.12.2017
 1. 04.12.2017
 2. 05.12.2017
 3. 06.12.2017
 4. 07.12.2017
 5. 08.12.2017
 6. 09.12.2017
 7. 10.12.2017
7
11 18.12.2017
 1. 11.12.2017
 2. 12.12.2017
 3. 13.12.2017
 4. 14.12.2017
 5. 15.12.2017
 6. 16.12.2017
 7. 17.12.2017
7
12 25.12.2017
 1. 18.12.2017
 2. 19.12.2017
 3. 20.12.2017
 4. 21.12.2017
 5. 22.12.2017
 6. 23.12.2017
 7. 24.12.2017
7
13 01.01.2018
 1. 25.12.2017
 2. 26.12.2017
 3. 27.12.2017
 4. 28.12.2017
 5. 29.12.2017
 6. 30.12.2017
 7. 31.12.2017
           7
14 08.01.2018
 1. 01.01.2018
 2. 02.01.2018
 3. 03.01.2018
 4. 04.01.2018
 5. 05.01.2018
 6. 06.01.2018
 7. 07.01.2018
7
15 15.01.2018
 1. 08.01.2018
 2. 09.01.2018
 3. 10.01.2018
 4. 11.01.2018
 5. 12.01.2018
 6. 13.01.2018
 7. 14.01.2018
7
16 22.01.2018
 1. 15.01.2018
 2. 16.01.2018
 3. 17.01.2018
 4. 18.01.2018
 5. 19.01.2018
 6. 20.01.2018
 7. 21.01.2018
7
 
17
 
29.01.2018
 1. 22.01.2018
 2. 23.01.2018
 3. 24.01.2018
 4. 25.01.2018
 5. 26.01.2018
 6. 27.01.2018
 7. 28.01.2018
 
7
18 05.02.2018
 1. 29.01.2018
 2. 30.01.2018
 3. 31.01.2018
 4. 01.02.2018
 5. 02.02.2018
 6. 03.02.2018
 7. 04.02.2018
7
19 12.02.2018
 1. 05.02.2018
 2. 06.02.2018
 3. 07.02.2018
 4. 08.02.2018
 5. 09.02.2018
 6. 10.02.2018
 7. 11.02.2018
7
20 19.02.2018
 1. 12.02.2018
 2. 13.02.2018
 3. 14.02.2018
 4. 15.02.2018
 5. 16.02.2018
 6. 17.02.2018
 7. 18.02.2018
7
21 26.02.2018
 1. 19.02.2018
 2. 20.02.2018
 3. 21.02.2018
 4. 22.02.2018
 5. 23.02.2018
 6. 24.02.2018
 7. 25.02.2018
7
22 05.03.2018
 1. 26.02.2018
 2. 27.02.2018
 3. 28.02.2018
 4. 01.03.2018
 5. 02.03.2018
 6. 03.03.2018
 7. 04.03.2018
7
23 12.03.2018
 1. 05.03.2018
 2. 06.03.2018
 3. 07.03.2018
 4. 08.03.2018
 5. 09.03.2018
 6. 10.03.2018
 7. 11.03.2018
7
24 19.03.2018
 1. 12.03.2018
 2. 13.03.2018
 3. 14.03.2018
 4. 15.03.2018
 5. 16.03.2018
 6. 17.03.2018
 7. 18.03.2018
7
25 26.03.2018
 1. 19.03.2018
 2. 20.03.2018
 3. 21.03.2018
 4. 22.03.2018
 5. 23.03.2018
 6. 24.03.2018
 7. 25.03.2018
7
26 02.04.2018
 1. 26.03.2018
 2. 27.03.2018
 3. 28.03.2018
 4. 29.03.2018
 5. 30.03.2018
 6. 31.03.2018
 7. 01.04.2018
7
Lp. Termín losování Měsíční Ceny Dny, za které je prováděno losování Počet cen
1 06.11.2017
02.10.2017 – 31.10.2017
1
2 04.12.2017
01.11.2017 – 30.11.2017
1
3 05.01.2018
01.12.2017 – 31.12.2017
1
4 05.02.2018
01.01.2018 – 31.01.2018
1
5 05.03.2018
01.02.2018 – 28.02.2018
1
6 09.04.2018
01.03.2018 – 06.04.2018
1
Lp. Termín losování Hlavní Ceny Dny, za které je prováděno losování Počet cen
1 09.04.2018
02.10.2017– 06.04.2018
1
 
7.3.   Losování všech výher v Loterii se koná tradiční metodou, s využitím losovacích urn. Způsob provedení losování cen v Loterii poskytuje kompletní náhodnost, nestrannost a spravedlnost ocenění. Losování se provádí následujícím způsobem:
 
 1. do slosování se  zahrnující všechna identifikační čísla správných Přihlášek odeslaných do Systému Opinello v termíně příjmu přihlášek, respektive u tažených Denních Cen za příslušný den v Loterii o Měsíční Ceny  za předchozí měsíc;
 2. losování se provádí pomocí neprůhledné losovací urny. V každé z nich je 10 očíslovaných míčků z číslami od 0 do 9. Počet urn používaných k losování odpovídá počtu číslic v počtu přihlášek podaných v loterii;
 3. každé přihlášce, respektive pro losování Denní Ceny, losování Měsíční Ceny a losování Hlavní Ceny, Komise bezprostředně před losováním přiřadí jedinečné sériové číslo, dále jen Identifikační Číslo „ ID";
 4. Během tažení každé volební urny je koncipován jeden míček při zachování zásady, že první číslo je vždy startovní číslo ID, např. 1234 (číslice tisíce, číslice stovky, číslice desítky, číslice jednotek). Čísla sekvence míčků tažených čísel musí odpovídat ID přihlášky, která bude tímto způsobem vylosovaná, s výhradou písmene e níže.
 5. v případě, kdy číslice viditelná na míčku, který byl vytažen z volební urny, tvoří číslo, které se nevejde v rámci těchto ID přihlášek z daného období, za které se provádí náhodné losování, tak se tento údaj nebere v úvahu a z urny se losuje další míček, až do čísla odpovídajícího počtu přihlášek.
 6. Pořadatel losuje jeden Los ke každé předepokládané Ceně v daném losování.
 7. Pořadatel nepředpokládá losování rezervních losů do Cen.


7.4. Tento způsob není závislý na použití hardwaru nebo externího software.

7.5. Na průběh losování dohlíží Komise uvedená v odstavci 8.1.
 
VIII. Způsob, jak zajistit přesnost loterií.
8.1. Dohled nad správností a průběhem loterie, tzn. poskytování informací o loterii, vedení loterie, vykonávání loterie v trojnásobném složení osob:
 1. předseda Komise,
 2. místopředseda Komise,
 3. tajemník Komise.
8.2. Komise vypracuje zápis z průběhu losování cen a losování Vítězů.

8.3. Pravomocí Komise je, aby prověřila vliv stížností Účastníků loterie a poskytla účastníkům veškeré informace o provedené loterii.

8.4. Komise zahrne profesní osvědčení opravňující ji ke sledování propagační loterie.

8.5. Komise jedná na základě pracovníchb Předpisů vydaných Pořadatelem.
 
IX. Způsob a termín vyhlášení výsledků.
 
9.1. Každý z Účastníků po výhře ceny I, II a III stupně je neprodleně, však ne později než během 3 dnů, informován o výhře a způsobu její převzetí prostřednictvím uvedené adresy e-mail nebo bezplatné zprávy na telefonní číslo uvedené Účastníkem v přihlášce k loterii. Navíc laureátům jsou posílané dokumenty nutné pro předání/převzetí ceny k vyplnění a odeslání na adresu uvedenou Organizátorem Loterie.

9.2. Dokumenty, které jsou nezbytné k získání výhry, které byly zaslány Výhercům by měli být řádně vyplněné a poslané na uvedenou adresu společně s originálem účtenky o koupi zboží nebo služeb v Institucích (pokud Organizér vyžaduje původní doklad o koupi), na základě kterého było provedeno přihlášení do Loterie v rámci třech dnů po jejího obdržení a získání informace o výhře pod hrozbou, že Výherce ztratí právo získat cenu.

9.3. Ceny se vydávají Vítězům nejpozději do 31.05.2018 r. Tento den je lhůta pro vydání výher. Zatím co adresa bydliště je nutná pro odebrání ceny, každý z Účastníků loterie, která v brůběhu změnil adresu bydliště je povinnen oznámit výše uvedený fakt Organizátorovi loterie alespoň jeden týden před uplynutím lhůty pro vydávání výher. V opačném případě Organizátor uznává, že Účastník, který byl informován na uvedené adrese osobně nebo na přihlášce adresy był poinformován o výhře správným způsobem se všemi nevyhnutelnými důsledky, včetně ztráty nároku na výhru. Nevyzvednutí výhry na uvedené adrese Účastníka má za následek ztráty nároku na výhru.

9.4. V případě, že Pořadatel s cílem vydání výhry požádá o předání dokladu o koupi, musí Vítěz předložený originální doklad o koupi zboží nebo služeb splňovat následující podmínky:
 • musí být skutečný a originální, tedy vydaný Prodejcem,  jehož údaje jsou na něm uvedené, musí obsahovat Kód, nemůže být padělaný nebo pozměněný.;
 • nemůže být poškozen takovým způsobem, že bude znemožněno čtení jeho obsahu nebo ověření jeho pravosti, nemůže být také přestřižený, nastřižený, roztrhaný, rozmazaný, nevýrazný, stejně jako že nemůže být složený ze dvou různých dokladů o nákupu;
 • Vítěz může požádat o vrácení původního dokladu o koupi, po napsání na základě dokumentů uvedených v bodu. 9,1 taková žádost s uvedením adresy, na kterou by měl být vrácen doklad o koupi.
9.5. Výsledek každého losování je vyhlášena na webových stránkách v opinello.com bezprostředně po losování, nejpozději však do 23:59 hod. v den bezprostředně následující po dni losování. Konečné výsledky losování loterie ceny jsou navíc oznámeny k datu 30.04.2018 na webových stránkách v doméně opinello.com/cs/winners. V seznamu Výtězů je zveřejněno jméno, první písmeno příjmení a název místa bydliště Výherce. Mohou to být také další informace, které Organizátor považuje za nezbytné pro umístění na seznamu Výtězů.
 
X. Místo a datum vydání výhry.
 
10.1. Ceny I, II a III stupně jsou posílané na uvedený Laureátem v dokumentaci, informace v bodu  9.2., bankovní účet nebo poštovním převodem ve lhůtě nejpozději do dne 31.05.2018.

10.2. Ceny jsou vydávány pouze osobám, jejichž údaje jsou v souladu s údaji uvedenými jimi v přihlášce do loteri nebo jejich zástupcům působících na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Podmínkou obdržení výhry je správné vyplnění všech polí tiskopisu Předávacího protokolu / Předání Ceny a zasláním  podepsaného dokumentu poštou, e-mailem (ve formě skenování), nebo kurýrní službou na uvedenou adresu do 3 dnů ode dne oznámení Účastníkovi o výhře.

10.3. V případě nemožnosti převést výhru na uvedený bankovní účet Výherce z důvodů nezávislých na Pořadateli (nesprávný účet, účet uzavřen, nesprávná adresa, atd.) a také nevyzvednutí ceny Vítězem, ztrácí nárok na výhru.

10.4. Každý z Vítězů může nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení informace o výhře podat písemné prohlášení o odmítnutí přijmout cenu. Písemné prohlášení by mělo být zasláno na adresu sídla Organizátora.

10.5. Výhry v loterii jsou zdaňovány na základě podmínek uvedených v samostatných nařízeních.

10.6. Selhání Vítěze v některých z podmínek stanovených v podmínkách Pravidlech loterie hrozí odmítnutí předání výhry v loterii Pořadatelem.

10.7. Ceny, které nebudou přijaté Vítězy nebo pokud nebudou předány problém, vzhledem k položce obsahu bodu 10.3. výše, zůstanou k dispozici Organizátora loterie.
 
XI. Postup při předkládání a přezkoumání reklamací.

11.1. Všechny stížnosti a námitky týkající se průběhu loterie je možné zasílat ze strany Účastníků loterie písemně doporučenou poštou na adresu sídla Organizátora ode dne zahájení loterie, nejpozději však do 07.06.2018 r. O správnosti stížnosti rozhoduje poštovní razítko na dopisu. Reklamace ovlivňující adresu Pořadatele po 14.06.2018 r. nejsou zahrnuty i přes jejich správné podání v souladu s datem poštovního razítka. Organizátor není odpovědný za účinnost a včasnost doručení stížnosti třetí stranou. V souladu s nařízením ministra financí ze dne 1. července 2010 o postupu nároků Účastníků hazardních her (Sb. z roku 2010, Č. 118, poz. 793) písemná stížnost musí obsahovat jméno, příjmení a úplnou adresu Účastníka, datum a místo konání akce, které se týká tvrzení, typ hry, stejně jako podrobný popis a důvod pro reklamaci a obsah žádosti.

11.2. Podané stížnosti jsou řešeny Komisí co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů od obdržení stížnosti

11.3. Zůčastněné strany jsou informovány o průběhu řešení reklamace doporučeným dopisem nejpozději do 7 dnů ode dne vyřešení reklamace.
 
XII. Promlčecí lhůta pro pohledávky.

12.1. Promlčecí doba pro pohledávky vyplývající z audiotextové loterie je 6 měsíců a běží od okamžiku, kdy se pohledávka uskutečnila.

12.2. Promlčení nároků se přeruší na dobu ode dne podání stížnosti, dokud nebude udělena odpověď na stížnost.

12.3. Veškeré spory a nároky vztahující se k loterii jsou vyřešeny u soudu příslušného pro sídlo Organizátora loterie.

12.4. V záležitostech, které nejsou pokryty tímto řádem, rozhodné právo, zejména ustanovení občanského zákoníku a zákona o hazardních hrách.

12.5. Úplné znění Pravidel loterie je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Organizátora ve Vratislavi na ul. Przedświt 11/1 a na webowych stránkách opinello.com. Na žádost Účastníka po odeslání jeho obálky ofrankované  poštovní známkou  Organizátor odešle Pravidla Účastníkovi k nahlídnutí. Na výše uvedených webowych stránkách jsou také k dispozici ke stažení výkazy, které mohou být vyplněny a zaslány zpět Vítězi loterie.

12.6. Organizátor není odpovědný za účinnost doručení zpráv a telefonátů. V případě přerušení telefonního hovoru v průběhu loterie z důvodů, které lze přičítat Účastníkovi a Provozovateli, jehož služby jsou využívány, toto rozhodnutí neprodleně přijmou členové komise. Organizátor zejména neodpovídá za jakékoliv přerušení, pozastavení, zkreslení, kvalitu a jiné technické parametry telefonátů a účinnost doručení zprávy. Přihlášky do loterie, které nesplňují požadavky Pravidel, zejména pokud jsou neúplné, zkreslené, zničené nebo brané jako nečitelné či bez možnosti ověření údajů v nich poskytnutých,  jsou neplatné a budou z loterie vyloučeny.

12.7. Právně závazná jsou ustanovení těchto Pravidel. Reklamní a propagační materiály týkající se loterie jsou informativní a jejich obsah není v rozporu s Pravidly loterie.

12.8. Účastníci, u kterých Organizátor zjistí, že postupují způsobem v rozporu s pravidly fair play nebo jednali v rozporu se zájmy Organizátora loterií, a to zejména: zdiskreditováním ho, poskytováním informací na újmu jeho pověsti nebo chováním, které není v souladu s obecně uznávanými zásadami, mohou být vyloučeny Pořadatelem z účasti v loterii.

12.9. Na základě čl. 20 odst. 1 zákona o hazardních hrách  je Organizátor povinen na žádost Vítěze vydání loterijní registrovaný certifikát potvrzující získanou výhru.

12.10. V těchto pravidlech jsou za pracovní dny brány dny od pondělí do pátku, s výjimkou svátků.

12.11. Na písemnou žádost Účastníka Organizátor loterie okamžitě odstraní jeho přihlášku z loterie.
 
XIII. Hodnota balíčku cen.

13.1 V loterii jsou předpokládané tyto typy výher:
 1. Ceny I stupně - denní – po jedné ceně v hodnotě 100 PLN pro každý den - celkem 182 cen.
 2. Ceny II stupně - měsíční – po jedné ceně v hodnotě 2.000 PLN pro každý měsíc - celkem 6 cen.
 3. Cena III stupně - hlavní - jedna cena v hodnotě 10.000 PLN společně z finanční cenou ve výši 1.111.11 PLN pro všechny měsíce soutěže.
           
13.2. Celkový počet cen v loterii 41.311,11 PLN (slovy: čtyřicet jedna tisíc tři set jedenáct zlotých 11/100).

XIV. Připojení k ustanovení loterie propagačních kampaní.


14.1. Pořadatel Loterie si vyhrazuje právo provádět v průběhu loterie dodatečné podpory pro Zákazníky zhotovujících Příhlášky, včetně:
 1. Navázání spolupráce s externími subjekty s cílem poskytnout Zákazníkům další výhody materiálních nebo nemateriálních, pokud jde o Přihlášku.
 2. Podpora externích služeb poskytovat Zákazníkům bonusy uuvedené v bodu. 14.1.a, zejména použití odkazů přesměrování Zákazníků na tyto služby.
 3. Pozvání k vyplnění dodatečných anket v Systému Opinello.
14.2. Délka dodatečné podpory se řídí smlouvou Organizátora příslušného externího subjektu spojeného s určitou propagační kampaní.

14.3. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit této bonusové akce  z jakéhokoliv důvodu a kdykoliv.

14.4. Provádění dalších propagační kampaní nemá vliv na průběh loterie, zvláště:
 
 1. Způsob výběru Vítězů Loterie.
 2. Výše cen individuálních stupňů udělených Vítězům loterie.
 3. Podmínky losování Vítězů Loterie.
14.5. Zákazník není oprávněn sdílet výhody nabízené jako součást reklamní kampaně pro jeho ekvivalent, a to zejména:
 1. Peněžní ekvivalent, který představuje ekvivalent výhod nabízených na trhu.
 2. Ekvivalent materiální nebo nemateriální nebo jiná výhoda, která nesouvisí s prováděnou propagační kampaní
14.6. Za poskytnutí výhody uvedené v bodu. 14.1.a plně zodpovídá Externí Subjekt, se kterým była uzavřena dohoda o potřebě vedení propagační kampaně.

14.7. Za vyplňování anket, uvedených v bodu 14.1.c, Organizátor může přidělit Losy v Loterii, však v počtu ne větším než 1 denně.

14.8. Podrobné podmínky propagační akce organizované ve spolupráci s Vnějším Partnerem dodává Vnější Partner.

14.9. V záležitostech, které nejsou upraveny ustanoveními těchto předpisů jsou předpisy poskytovány Externím Partnerem, a to zejména:
 1. Pravidla Servisu, ke kterému dochází k přesměrován ze Systému Opinello, který je podporován Externím Partnerem.
 2. Detailní Pravidla Propagační Akce dodaných Externím Partnerem.
 
Předchozí nařízení (platná do 1. října 2017)
XYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZ