Regulamin Konkursu „Powiedz Opinello”
obowiązujący w okresie od dnia 07.02.2022 r. do dnia 27.06.2022 r.
 
§ 1. Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulamin”, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą ”Powiedz Opinello” zwanym „Konkurs”
 2. Konkurs Powiedz Opinello, polega na wyrażeniu opinii lub oceny dotyczącej jakości towarów i usług świadczonych przez Partnerów handlowych Organizatora oraz wykonaniu zadania konkursowego
 3. Organizatorem Konkursu jest OPINELLO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1 („Organizator”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627584.
 4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony za pośrednictwem stron internetowych w domenie opinello.com.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
  1. jest pełnoletnia w chwili przystąpienia do Konkursu,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. w okresie trwania Konkursu dokonała zakupu towaru lub skorzystała z usługi u Partnera handlowego Organizatora,
  4. posiada kod dostępu lub zaproszenie do udziału w ankiecie,
  5. posiada dostęp do sieci Internet oraz infrastrukturę niezbędną do wyświetlania stron internetowych,
  6. posiada aktywne konto poczty e-mail lub aktywny numer telefoniczny wraz ze sprawnym urządzeniem umożliwiającym nawiązanie połączenia oraz odbiór wiadomości tekstowych (SMS).
  7. Osoby, które ukończyły 13 rok życia najpóźniej na dzień poprzedzający dokonanie zakupu lub skorzystanie z usługi Partnera handlowego Organizatora mogą brać udział w Konkursie po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 7. Z Konkursu wyłączone są wyłączne zakupy napojów alkoholowych, w tym piwa w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277,  tj.) oraz wyrobów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2182 tj.).
 8. Partnerami handlowymi Organizatora są osoby prawne, korzystające z systemu Opinello na podstawie umowy z Organizatorem.
 9. Opinello jest systemem informatycznym, za pomocą którego klienci Partnerów handlowych Organizatora korzystających z systemu Opinello mogą wyrażać opinie na temat jakości towarów i usług świadczonych przez tych Partnerów.
 10. Kod dostępu składający się ze znaków alfanumerycznych, umożliwiający dostęp do Systemu Opinello, nadrukowany jest na awersie lub rewersie paragonów fiskalnych lub na innych dokumentach (np.: na zleceniach serwisowych, e-mailach, aplikacjach, zastępczych dowodach zakupu). Kod dostępu wydawany jest klientom przez Partnerów handlowych Organizatora, lub bezpośrednio przez Organizatora.   
 
§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 
 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, oraz spełnić następujące warunki:
 1. w terminie od dnia 07.02.2022 r. do dnia 20.06.2022 r., dokonać zakupu lub skorzystać z usługi u dowolnego Partnera OPINELLO Sp. z o. o., odbioru Kodu oraz zachowania dowodu dokonania zakupu.
 2. w terminie 7 dni od daty zakupu lub skorzystania z usługi, jednakże nie później niż do dnia 25.06.2022 r. zgłosić swój udział w Konkursie na stronie internetowej, w domenie opinello.com wskazanej na dokumencie z kodem, poprzez wprowadzenie kodu dostępu, wskazanie swoich danych osobowych. Zebrane dane przetwarzane są następnie przez Organizatora Konkursu i mają na celu wsparcie Partnerów Opinello w działaniach poprawiających jakość obsługi Klientów. Zgłoszenia można dokonać każdego dnia przez całą dobę podczas trwania Konkursu, tj. w terminie od dnia 07.02.2022 r. od godziny 00:00:00 do dnia 25.06.2022 r., najpóźniej do godz. 23:59:59, przy czym data zakupu nie może być późniejsza niż data zgłoszenia.
 3. zaakceptować treści niniejszego Regulaminu Konkursu na stronie internetowej w domenie opinello.com oraz potwierdzić, że jest uprawnionym do uczestnictwa w niniejszym Konkursie, tj., że spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z badaniami doświadczeń zakupowych, produktowych i obsługowych  realizowanych przez Organizatora Konkursu, mającymi na celu wsparcie Partnerów Opinello w działaniach poprawiających jakość obsługi Klientów.
 4. podać wszystkie wymagane dane potwierdzające dokonanie zakupu towaru lub skorzystania z usługi w placówce Partnera Opinello;
 5. podać adres e-mail lub - o ile Partner to umożliwił, numeru telefonu, na który zostanie wysłany link aktywujący ankietę (lub kod dostępu), w który kliknie (lub wprowadzi przesłany kod) w celu rozpoczęcia ankiety;
 6. wypełnić ankietę dotyczącą doświadczeń Uczestnika jako klienta danego Partnera Opinello, gdzie Uczestnik dokonał zakupu towaru lub zlecił usługę, na końcu ankiety naciskając przycisk „Zakończ ankietę”, przy czym każda transakcja lub usługa może być oceniona tylko jeden raz. Każdy z Uczestników może wyrazić jedną opinię dziennie na temat jednej placówki handlowej – Partnera (np. możliwe jest wyrażenie opinii o dwóch różnych sklepach danej sieci ale nie dwóch opinii na temat tego samego sklepu).
 7. Zrealizować zadanie konkursowe określone w wypełnianej przez Uczestnika ankiecie. Realizacja zadania powinna być oparta o osobistą twórczość Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem.
 8. W okresie od dnia 07.02.2022 r. do dnia 30 lipca 2022 r. zachować  oryginalny dowód zakupu towaru lub nabycia usługi (w przypadku faktur VAT Zastępczy Dowód Zakupu) lub innego dokumentu dostarczonego przez Partnera, dla którego wypełnił ankietę.
2. Zgłoszenia konkursowe niekompletne lub nieprawidłowe uznaje się za nieważne.
3. Uczestnik w celu wypełnienia ankiety może skorzystać z pomocy technicznej Operatora systemu Opinello, kontaktując się z nim za pośrednictwem chat’a na stronie internetowej w domenie opinello.com lub przy pomocy adresu e-mail support@opinello.com.
4. Wyrażenie jednej opinii upoważnia do jednego zgłoszenia konkursowego uprawniającego do wzięcia udziału w wyłanianiu Laureatów.
5.  Laureat traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu lub nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Konkursie lub odmawia podania danych osobowych dla celów, o którym mowa w § 5pkt 5 Regulaminu lub odmawia złożenia oświadczeń lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu lub odmawia odbioru nagrody.
6. Organizator Konkursu gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do Uczestników Konkursu zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 tj.) 
 
 
§ 3. Zasady wyłaniania Zwycięzców
 
 1. Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie, co tydzień w każdy poniedziałek wybieranych będzie 7 (siedem) zgłoszeń Uczestników, po jednym za każdy dzień z 7 (siedmiu) dni poprzedzających dany poniedziałek, którzy według Komisji Konkursowej Organizatora najlepiej wykonali zadania konkursowe. Tym osobom będzie przyznawana nagroda tygodniowa.
 2. Zgłoszenia, którym przyznano nagrody pierwszego stopnia ( tygodniowe) przechodzą do drugiego etapu - głównego, w którym zostanie wybrane jedno zgłoszenie konkursowe, najlepiej spełniające według Komisji Konkursowej Organizatora warunki Konkursu w okresie trwania Konkursu.
 3. Przy ocenie haseł i wyborze najlepszych Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
  1. oryginalność wykonania zadania
  2. walory artystyczne
  3. pomysłowość
  4. formę i treść
 4. Listy Zwycięzców ogłaszane są na stronie http://www.opinello.com/nagrody do godziny 18.00. W przypadku, gdy dany poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy ogłoszenie listy Zwycięzców może zostać przełożone na pierwszy następujący po nim dzień roboczy.
 5. W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników, Organizator prześle wszystkim Zwycięzcom informację o zwycięstwie. Odbędzie się to drogą elektroniczną lub wiadomością sms o wygranej danego etapu (na adres e-mail lub  nr telefonu podany w zgłoszeniu lub do niego przypisany). Organizator do wiadomości o wygranej załącza druk PON ( Protokół Odbioru Nagrody) do uzupełnienia przez Zwycięzcę. W przypadku komunikacji za pomocą sms przesłanie druku PON następuje w sposób ustalony ze Zwycięzcą oddzielenie.
 6. Niezbędne do odbioru nagród dokumenty, które zostały przesłane Zwycięzcom powinny zostać wypełnione i odesłane na wskazany w nich adres wraz z oryginałem dowodu zakupu towarów bądź nabycia usług w Placówkach (o ile Organizator zażąda tego oryginału dowodu zakupu lub nabycia usługi), na podstawie którego dokonano zgłoszenia w Konkursie w terminie trzech dni od dnia ich otrzymania i uzyskania informacji o wygranej pod rygorem utraty przez Laureata prawa do odbioru nagrody.
 
§ 4. Komisja Konkursowa
 
 1. Nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora komisja konkursowa w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora (zwana dalej „Komisja”). 
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności: 
  1. ocena prawidłowości przesyłanych zadań, 
  2. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena wykonanych zadań przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 
  3. ogłoszenie listy laureatów Konkursu, 
  4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych
 3. Wszystkie głosowania Komisji odbywają się w siedzibie przy ul. Przedświt 11/1 we Wrocławiu, w okresie od dnia 14.02.2022 r. do dnia 27.06.2022 r., w następujących terminach: 14.02.2022 r. 21.02.2022 r., 07.03.2022 r., 14.03.2022 r., 21.03.2022 r., 28.03.2022 r., 04.04.2022 r., 11.04.2022 r., 19.04.2022 r., 25.04.2022 r., 02.05.2022 r., 09.05.2022 r., 16.05.2022 r., 23.05.2022 r., 30.05.2022 r., 06.06.2022 r., 13.06.2022 r., 20.06.2022 r., 27.06.2022 r.
 
 
§ 5. Nagrody
 1. Dla Uczestników Konkursu Powiedz Opinello przewidziane są następujące nagrody:
  1. nagrody pieniężne tygodniowe o wartości 100,00 (sto) złotych,
  2. nagroda pieniężna główna o wartości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych.
 2. W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa podatkowego do nagród doliczana jest kwota stanowiąca 10,00 % wartości nagrody (dodatkowa nagroda pieniężna). Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz przekazana na pokrycie podatku dochodowego od nagrody, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 3. Nagrody pieniężne zostaną przekazane Zwycięzcom przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 7 dni od daty doręczenia Organizatorowi dokumentów i informacji wskazanych w § 3 pkt 6.
 4. Warunkiem wydania nagrody Zwycięzcy jest:
  1. przesłanie przez Uczestnika do Organizatora na adres biuro@opinello.com odpowiedzi na informację o wygranej w terminie 3 (trzech) dni. Do odpowiedzi Uczestnik zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełnione dokumenty otrzymane od Organizatora,
  2. wskazanie wybranego sposobu odbioru tej nagrody oraz podanie danych umożliwiających Organizatorowi przekazanie nagrody,
  3. przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu lub innego dokumentu (lub jego kopii elektronicznej) poświadczającego zakup produktu lub usługi u Partnera handlowego Organizatora, jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone przez Organizatora,
  4. w przypadku Uczestnika, o którym mowa w § 1 pkt 5 g Regulaminu, przedstawienie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
 5. Nagroda przepada w przypadku:
  1. niedopełnienia przez Uczestnika wymogów wskazanych w § 3 pkt 6 Regulaminu,
  2. podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych,
  3. braku możliwości przekazania nagrody pieniężnej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
  4. naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu
 6. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców lub te, do których Zwycięzcy utracili prawo z powodów określonych w niniejszym Regulaminie pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora Konkursu.
 
 
 
 
§ 6. Postępowanie reklamacyjne
 
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Opinello sp. z o.o. ul. Przedświt 11/1 54-618 Wrocław z dopiskiem "Reklamacja".
 2. Termin na złożenie reklamacji wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty opublikowania listy Zwycięzców, której dotyczy reklamacja.
 3. Reklamacja musi być złożona na piśmie i zaopatrzona w podpis osoby składającej. W reklamacji należy wskazać czego dokładnie ona dotyczy oraz uzasadnić prezentowane stanowisko.
 4. Reklamacje anonimowe oraz niespełniające powyższych wymogów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 5. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
 
§ 7. Zgody i oświadczenia Uczestników
 
 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z jej zasadami i je akceptuje. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestników - Zwycięzców Konkursu tj. imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu, numer PESEL, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, jak również w celu organizacji i przeprowadzenia kolejnych konkursów w przypadku jeśli Uczestnik wyrazi na to zgodę. Uczestnik ma prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne aby wziąć udział w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”. Każdy z Uczestników, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe prawa mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: ul. Przedświt 11/1 54-618 Wrocław lub drogą e-mail na adres biuro@opinello.com. Organizator Konkursu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu na zasadach przewidzianych w RODO. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OPINELLO Sp. z o. o. dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych nagród, wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu oraz kontaktu w związku z wyrażoną przez siebie opinią.
 3. Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora danych. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieujawnienie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mogą ponadto wyrazić pisemnie zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Administratora danych oraz na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych personalnych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
 4. Przystępując do udziału w Konkursie każdy Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Konkursu według zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 
 
§ 8 Postanowienia końcowe
 
 1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć za stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.opinello.com oraz w siedzibie Organizatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.