REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

OPINELLO
 
I.  Nazwa loterii promocyjnej.

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą „Opinello – zwrot za zakupy”

1.2. Definicje:
 1. Loteria – niniejsza loteria promocyjna urządzana pod nazwą „Opinello – zwrot za zakupy”;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Loterii;
 3. System Opinello (dalej również „Opinello”) – system informatyczny przeznaczony do zbierania i analizy opinii klientów o jakości obsługi, usług i produktów w podmiotach uczestniczących w systemie Opinello (w szczególności sklepy, lokale gastronomiczne, serwisy naprawcze i inne punkty oferujące towary) na terenie całej Polski.;
 4. Kod – kod składający się ze znaków alfanumerycznych, umożliwiający dostęp do Systemu Opinello. Kod dostępu do Systemu Opinello nadrukowany jest każdorazowo na odwrocie paragonów fiskalnych lub dostarczony na innych dokumentach (w tym np. na zleceniach serwisowych, e-mailach) wydawanych klientom w Podmiotach (opisane dalej w lit. f.) będących Partnerami Systemu Opinello, lub przesyłane przez te Podmioty. Uczestnik odbierający Fakturę VAT może otrzymać w punkcie wydawania Faktur VAT Podmiotu, Zastępczy Dowód Zakupu zawierający pieczęć punktu sprzedaży, datę i przepisany z paragonu Kod. Za wydanie lub przesłanie Kodów odpowiada Partner Systemu Opinello.
 5. Numer zgłoszenia - unikalny ciąg alfanumeryczny przypisany do każdego zgłoszenia na podstawie Kodu.
 6. Partner Systemu Opinello (dalej również „Partner”) – partnerem uczestniczącym w Systemie Opinello jest każdy podmiot prawa oferujący towary lub usługi na terenie Polski (np. sklepy, restauracje, punkty usługowe), korzystający z systemu Opinello na podstawie odrębnej umowy, w tym również umów pośrednich Partner może posiadać jeden lub większą liczbę Podmiotów, w których Uczestnicy mogą nabywać towary lub usługi upoważniające do wzięcia udziału w Loterii.
 7. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w pkt 4.1. Regulaminu;
 8. Klient – osoba dokonująca zakupu towaru lub usługi w placówce Partnera;
 9. Laureat – osoba, której Zgłoszenie wysłane zgodnie z Regulaminem Loterii, zostanie wylosowane w dowolnym losowaniu (dziennym lub głównym);
 10. Zgłoszenie – czynność polegająca na przystąpieniu do Loterii za pośrednictwem witryny internetowej w domenie opinello.com, zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnieniu ankiety, podaniu swoich danych osobowych, a także zarejestrowanie Kodu otrzymanego przy zakupie, umieszczonego na odwrocie dowodu zakupu;
 11. Nagrody – Nagrody I, II i III stopnia oraz nagrody dodatkowe, wskazane w pkt 13.1. Regulaminu;


1.3.  Celem Loterii jest zbieranie opinii Klientów w systemie informatycznym Opinello w zamian za możliwość wygrywania Nagród przez Uczestników Loterii.

1.4. Z Loterii wyłączone są zakupy napojów alkoholowych, w tym piwa w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487 tj.) oraz wyrobów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 298tj.).

II. Nazwa podmiotu urządzającego loterię.

2.1. Loteria jest urządzana przez OPINELLO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627584.
 
III. Nazwa organu wydającego zezwolenie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii „Opinello – zwrot za zakupy” zostało wydane przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu.
       
IV. Zasady prowadzenia loterii promocyjnej.

4.1. W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada na terenie Polski adres do korespondencji,która dokonuje zakupu produktów lub usług w placówkach Partnerów Systemu Opinello jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Uczestnik”) oraz spełnia warunki niniejszego Regulaminu loterii. Osoby, które ukończyły 13 rok życia (osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych) mogą brać udział w Loterii po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy OPINELLO Sp. z o. o., Operatora Systemu Opinello oraz osoby związane z organizowaniem i przebiegiem loterii, a także ich małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, zstępni, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierb, pasierbica, zięć, synowa, ojczym, macocha i teściowie.

4.2. Przystąpienie do loterii oznacza, iż Uczestnik loterii zapoznał się z jej zasadami i je akceptuje.Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w Loterii.

4.3. Dane osobowe Uczestników – Zwycięzców loterii są zbierane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, j. t.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników loterii jest OPINELLO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1. Uczestnik loterii wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OPINELLO Sp. z o. o. dla celów organizacji loterii, wydania przyznanych nagród, wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu. Uczestnik loterii może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora danych. Uczestnik loterii może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieujawnienie uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Uczestnicy loterii mogą ponadto wyrazić pisemnie zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Administratora danych oraz na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii ich danych personalnych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.

4.4. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w loterii Uczestnik zobowiązany jest do:
 1. zapoznania się z zasadami loterii określonymi w jej Regulaminie,
 2. dokonania w terminie od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 1 października 2017 r., od poniedziałku do niedzieli u dowolnego z podmiotów handlowych będących Partnerami OPINELLO Sp. z o. o. zakupu dowolnego towaru bądź usługi za dowolną kwotę, odbioru Kodu oraz zachowania dowodu dokonania zakupu,
 3. zgłoszenia w terminie 7 dni od daty zakupu lub usługi, jednakże nie później niż do dnia 08 października 2017 r. nieodpłatnego udziału w loterii na stronie internetowej  w domenie opinello.com poprzez wprowadzenie kodu dostępu nadrukowanego na rewersie dowodu dokonania zakupu towaru bądź usługi, wskazanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie swojej opinii na temat doświadczeń zakupowych i produktowych realizowanych przez Organizatora Loterii, mających na celu wsparcie Partnerów Systemu Opinello w działaniach poprawiających jakość obsługi Klientów. Zgłoszenia można dokonać każdego dnia przez całą dobę podczas trwania loterii, tj. w terminie od dnia 10 kwietnia 2017 r. od godziny 00:00:00 do dnia 8 października 2017 r., najpóźniej do godz. 23:59:59, przy czym data zakupu nie może być późniejsza niż data zgłoszenia.
 4. zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu Loterii na stronie internetowej w domenie opinello.com oraz potwierdzenia, że jest uprawnionym do uczestnictwa w niniejszej Loterii, tj., że spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z badaniami doświadczeń zakupowych i produktowych realizowanych przez Organizatora Loterii, mającymi na celu wsparcie Partnerów Systemu Opinello w działaniach poprawiających jakość obsługi Klientów.
 5. podania wszystkich wymaganych danych potwierdzających dokonanie zakupu towaru lub usługi w placówce Partnera systemu Opinello;
 6. podania adresu e-mail lub numeru telefonu, na który zostanie wysłany link aktywujący ankietę (lub kod dostępu), w który kliknie (lub wprowadzi przesłany kod) w celu rozpoczęcia ankiety;
 7. wypełnienia ankiety dotyczącej doświadczeń Uczestnika jako klienta danego Partnera uczestniczącego w Systemie Opinello, gdzie Uczestnik dokonał zakupu towaru lub zlecił usługę, na końcu ankiety naciskając przycisk „Zakończ ankietę”, przy czym każda transakcja może być oceniona tylko jeden raz, a dany Podmiot może być oceniony przez Uczestnika nie częściej niż raz na dobę;
 8. W okresie od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 28 grudnia 2017 r. zachowania oryginalnego dowodu zakupu towaru lub usługi (w przypadku faktur VAT Zastępczy Dowód Zakupu) lub innego dokumentu dostarczonego przez Partnera, dla którego wypełnił ankietę.
 9. Organizator loterii może skontaktować się Uczestnikiem za pomocą danych użytych przez tego Uczestnika (pkt. 4.4 f) w związku z wyrażoną opinią.

4.5. Zgłoszenie udziału w Loterii niekompletne lub nieprawidłowe uznaje się za nieważne.

4.6. Uczestnik w celu wypełnienia ankiety może skorzystać z pomocy technicznej Operatora systemu Opinello, kontaktując się z nim za pośrednictwem chat’a na stronie internetowej w domenie opinello.com, adresu e-mail support@opinello.com lub numeru telefonu podanego na stronie www.opinello.com w godzinach 9.00 - 21.00 w dni powszednie, od pon. do pt., za wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

4.7. Każdy z Uczestników może wyrazić jedną opinię dziennie na temat jednej placówki handlowej – Partnera (np. możliwe jest wyrażenie opinii o dwóch różnych sklepach danej sieci ale nie dwóch opinii na temat tego samego sklepu). Wyrażenie jednej opinii upoważnia do jednego zgłoszenia do loterii uprawniającego do wzięcia udziału w losowaniu nagród I i II stopnia oraz nagrody dodatkowej. W losowaniach nagród II stopnia – miesięcznych biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia do loterii dokonane w miesiącu poprzedzającym losowanie (w przypadku ostatniego miesiąca obejmuje on zgłoszenia łącznie za wrzesień i październik 2017 r.). W celu wzięcia udziału w losowaniu nagrody III stopnia – nagrody głównej Uczestnik musi od swojego pierwszego zgłoszenia do 08.10.2017 r.wyrazić przynajmniej raz w miesiącu jedną przypisaną do niego opinię (za pomocą adresu e-mail lub nr telefonu - opinie za ostatni miesiąc obejmują łącznie wrzesień i październik 2017 r.) na temat danej sieci sklepów. Każde z wysłanych przez Uczestnika zgłoszeń do loterii w danym dniu to odpowiednio jedna szansa w losowaniu nagród w loterii. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie w loterii pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa.

4.8. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu lub nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w loterii lub odmawia podania danych osobowych dla celów, o którym mowa w pkt. 4.3. Regulaminu, złożenia oświadczeń lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia loterii, odmawia odbioru nagrody.

4.9. Organizator loterii gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do Uczestników loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
 
 
V. Obszar, na którym urządzana będzie loteria.

5.1. Loteria przeprowadzana jest na terenie Polski.
 
VI. Czas trwania loterii.

6.1. Loteria przeprowadzana jest w terminie od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.

6.2. Zgłoszenia do loterii przyjmowane są od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 08 października 2017 r.
 
VII. Sposób prowadzenia loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród.

7.1. Wszystkie losowania loterii odbywają się w siedzibie przy ul. Przedświt 11/1 we Wrocławiu, w okresie od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 13 października 2017 r., w następujących terminach:
 1. Losowania Nagród I stopnia - Dziennych, w których na każdy dzień trwania niniejszej Loterii przypada jedna Nagroda Dzienna wskazana w pkt 13.1. Regulaminu, a losowanie Nagrody odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek, za każdy z siedmiu dni poprzedzających dane losowanie spośród prawidłowo nadesłanych w danym dniu Zgłoszeń Uczestników Loterii, pomiędzy godz. 00:00:00 a 23:59:59 tego dnia, z zastrzeżeniem lit. b. poniżej;
 2. Losowanie Nagród II stopnia - Miesięcznych odbywa się za każdy pełen miesiąc trwania Loterii (z wyłączeniem kwietnia, w którym Zgłoszenia Uczestników można nadsyłać od 10 kwietnia 2017 r.), począwszy od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 01 października 2017 r.  W Losowaniu Nagród Miesięcznych biorą udział wszystkie Zgłoszenia Uczestników prawidłowo nadesłane do Systemu Opinello w okresie miesiąca poprzedzającego dane losowanie (w przypadku ostatniego miesiąca obejmuje ono zgłoszenia łącznie za wrzesień i październik 2017 r.), zgodnie z terminarzem losowań wskazanym poniżej.
 3. Losowanie Nagrody III stopnia – Głównej odbywa się wśród wszystkich zgłoszeń Uczestników, którzy od swojego pierwszego zgłoszenia do 01.10.2017, przynajmniej raz w miesiącu wyrazili jedną przypisaną do siebie opinię  (za pomocą adresu e-mail lub nr telefonu - opinie za ostatni miesiąc obejmują łącznie wrzesień i październik 2017 r.) na temat danej sieci sklepów  i dokonali prawidłowych zgłoszeń do Loterii.
 4. Losowanie Nagrody Dodatkowej odbywa się wśród wszystkich zgłoszeń Uczestników, którzy dokonali co najmniej jednego zakupu produktów lub usług w placówkach wyznaczonego Partnera Systemu Opinello – tj. sklepów Castorama  oraz wyrazili jedną przypisaną do siebie opinię  (za pomocą adresu e-mail lub nr telefonu) na temat sklepu Castorama  i dokonali prawidłowego zgłoszenia do Loterii.

7.2. Terminarz losowań w Loterii: 


 
Lp. Termin losowania Nagród Dziennych Dni, za które prowadzone jest losowanie Liczba nagród
1 17.04.2017
 1. 10.04.2017
 2. 11.04.2017
 3. 12.04.2017
 4. 13.04.2017
 5. 14.04.2017
 6. 15.04.2017
 7. 16.04.2017
7
2 24.04.2017
 1. 17.04.2017
 2. 18.04.2017
 3. 19.04.2017
 4. 20.04.2017
 5. 21.04.2017
 6. 22.04.2017
 7. 23.04.2017
7
3 01.05.2017
 1. 24.04.2017
 2. 25.04.2017
 3. 26.04.2017
 4. 27.04.2017
 5. 28.04.2017
 6. 29.04.2017
 7. 30.04.2017
7
4 08.05.2017
 1. 01.05.2017
 2. 02.05.2017
 3. 03.05.2017
 4. 04.05.2017
 5. 05.05.2017
 6. 06.05.2017
 7. 07.05.2017
7
5 15.05.2017
 1. 08.05.2017
 2. 09.05.2017
 3. 10.05.2017
 4. 11.05.2017
 5. 12.05.2017
 6. 13.05.2017
 7. 14.05.2017
7
6 22.05.2017
 1. 15.05.2017
 2. 16.05.2017
 3. 17.05.2017
 4. 18.05.2017
 5. 19.05.2017
 6. 20.05.2017
 7. 21.05.2017
7
7 29.05.2017
 1. 22.05.2017
 2. 23.05.2017
 3. 24.05.2017
 4. 25.05.2017
 5. 26.05.2017
 6. 27.05.2017
 7. 28.05.2017
7
8 05.06.2017
 1. 29.05.2017
 2. 30.05.2017
 3. 31.05.2017
 4. 01.06.2017
 5. 02.06.2017
 6. 03.06.2017
 7. 04.06.2017
7
9 12.06.2017
 1. 05.06.2017
 2. 06.06.2017
 3. 07.06.2017
 4. 08.06.2017
 5. 09.06.2017
 6. 10.06.2017
 7. 11.06.2017
7
10 19.06.2017
 1. 12.06.2017
 2. 13.06.2017
 3. 14.06.2017
 4. 15.06.2017
 5. 16.06.2017
 6. 17.06.2017
 7. 18.06.2017
7
11 26.06.2017
 1. 19.06.2017
 2. 20.06.2017
 3. 21.06.2017
 4. 22.06.2017
 5. 23.06.2017
 6. 24.06.2017
 7. 25.06.2017
7
12 03.07.2017
 1. 26.06.2017
 2. 27.06.2017
 3. 28.06.2017
 4. 29.06.2017
 5. 30.06.2017
 6. 01.07.2017
 7. 02.07.2017
7
13 10.07.2017
 1. 03.07.2017
 2. 04.07.2017
 3. 05.07.2017
 4. 06.07.2017
 5. 07.07.2017
 6. 08.07.2017
 7. 09.07.2017
           7
14 17.07.2017
 1. 10.07.2017
 2. 11.07.2017
 3. 12.07.2017
 4. 13.07.2017
 5. 14.07.2017
 6. 15.07.2017
 7. 16.07.2017
7
15 24.07.2017
 1. 17.07.2017
 2. 18.07.2017
 3. 19.07.2017
 4. 20.07.2017
 5. 21.07.2017
 6. 22.07.2017
 7. 23.07.2017
7
16 31.07.2017
 1. 24.07.2017
 2. 25.07.2017
 3. 26.07.2017
 4. 27.07.2017
 5. 28.07.2017
 6. 29.07.2017
 7. 30.07.2017
7
 
17
 
07.08.2017
 1. 31.07.2017
 2. 01.08.2017
 3. 02.08.2017
 4. 03.08.2017
 5. 04.08.2017
 6. 05.08.2017
 7. 06.08.2017
 
7
18 14.08.2017
 1. 07.08.2017
 2. 08.08.2017
 3. 09.08.2017
 4. 10.08.2017
 5. 11.08.2017
 6. 12.08.2017
 7. 13.08.2017
7
19 21.08.2017
 1. 14.08.2017
 2. 15.08.2017
 3. 16.08.2017
 4. 17.08.2017
 5. 18.08.2017
 6. 19.08.2017
 7. 20.08.2017
7
20 28.08.2017
 1. 21.08.2017
 2. 22.08.2017
 3. 23.08.2017
 4. 24.08.2017
 5. 25.08.2017
 6. 26.08.2017
 7. 27.08.2017
7
21 04.09.2017
 1. 28.08.2017
 2. 29.08.2017
 3. 30.08.2017
 4. 31.08.2017
 5. 01.09.2017
 6. 02.09.2017
 7. 03.09.2017
7
22 11.09.2017
 1. 04.09.2017
 2. 05.09.2017
 3. 06.09.2017
 4. 07.09.2017
 5. 08.09.2017
 6. 09.09.2017
 7. 10.09.2017
7
23 18.09.2017
 1. 11.09.2017
 2. 12.09.2017
 3. 13.09.2017
 4. 14.09.2017
 5. 15.09.2017
 6. 16.09.2017
 7. 17.09.2017
7
24 25.09.2017
 1. 18.09.2017
 2. 19.09.2017
 3. 20.09.2017
 4. 21.09.2017
 5. 22.09.2017
 6. 23.09.2017
 7. 24.09.2017
7
25 02.10.2017
 1. 25.09.2017
 2. 26.09.2017
 3. 27.09.2017
 4. 28.09.2017
 5. 29.09.2017
 6. 30.09.2017
 7. 01.10.2017
7
Lp. Termin losowania Nagrody Miesięcznej Dni, za które prowadzone jest losowanie Liczba nagród
1 01.05.2017
10.04.2017 – 30.04.2017
1
2 05.06.2017
01.05.2017 – 31.05.2017
1
3 03.07.2017
01.06.2017 – 30.06.2017
1
4 07.08.2017
01.07.2017 – 31.07.2017
1
5 04.09.2017
01.08.2017 – 31.08.2017
1
6 10.10.2017
01.09.2017 – 01.10.2017
1
Lp. Termin losowania Nagrody Głównej Dni, za które prowadzone jest losowanie Liczba nagród
1 10.10.2017
10.04.2017   – 01.10.2017
1
Lp. Termin losowania Nagrody Dodatkowej Dni, za które prowadzone jest losowanie Liczba nagród
1 10.10.2017
10.04.2017   – 01.10.2017
1
 
7.3.   Losowanie wszystkich nagród w Loterii odbywa się metodą tradycyjną, z wykorzystaniem urn do losowania. Metoda przeprowadzenia losowań nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność przyznawania nagród. Losowanie prowadzone jest w sposób następujący:
 
 1. w losowaniu biorą udział wszystkie numery identyfikacyjne prawidłowych Zgłoszeń nadesłane do Systemu Opinello w czasie przyjmowania zgłoszeń, odpowiednio w przypadku losowania Nagród Dziennych I stopnia za dany dzień przyjmowania zgłoszeń do Loterii, w przypadku Nagród Miesięcznych II stopnia za okres poprzedniego miesiąca oraz w odpowiednio w przypadku Nagrody Głównej III stopnia czy Nagrody Dodatkowej;
 2. losowanie odbywa się z wykorzystaniem nieprzezroczystych urn. W każdej z nich znajduje się 10 ponumerowanych kul z cyframi od 0 do 9. Liczba urn wykorzystanych do losowania odpowiada ilości cyfr w liczbie dokonanych zgłoszeń w loterii;
 3. każdemu zgłoszeniu, odpowiednio dla losowania Nagród Dziennych oraz losowania Nagrody Miesięcznej, Nagrody Głównej i Dodatkowej, bezpośrednio przed losowaniem Komisja przyporządkowuje unikalny nr porządkowy, zwany dalej „numerem ID”;
 4. podczas losowania z każdej urny zostaje wylosowana jedna kula przy zachowaniu zasady, iż jako pierwsza losowana jest zawsze liczba rozpoczynająca dany numer ID, np. 1234 (cyfra tysięcy, cyfra setek, cyfra dziesiątek, cyfra jednostek). Cyfry z kolejno wylosowanych kul tworzą liczbę odpowiadają numerowi ID zgłoszenia, które zostaje w ten sposób wylosowane, z zastrzeżeniem lit. e. poniżej.
 5. w przypadku, gdy cyfra widoczna na kuli wyjętej z urny tworzyłaby liczbę, która nie mieści się w zakresie numerów ID zgłoszeń z danego okresu , za który prowadzone jest dane losowanie, to cyfra ta nie jest brana pod uwagę, zaś z tej urny wyjmuje się kolejną kulę aż do wyjęcia kuli z cyfrą odpowiadającą liczbie zgłoszeń.
 6. Organizator losuje jeden Los do każdej Nagrody przewidzianej w danym losowaniu
 7. Organizator nie przewidział losowania losów rezerwowych do Nagród.


7.4. Powyższa metoda nie jest zależna od użycia sprzętu komputerowego, czy zewnętrznego oprogramowania.

7.5. Nad przebiegiem losowania czuwa Komisja nadzoru, o której mowa w pkt 8.1.
 
VIII. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii.
8.1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii, tj. udzielaniem informacji na temat loterii, przeprowadzeniem losowań, sprawuje Komisja Loterii w trzyosobowym składzie:
 1. przewodniczący Komisji,
 2. wiceprzewodniczący Komisji,
 3. sekretarz Komisji.
8.2. Komisja sporządza protokół z przebiegu losowań nagród i losowania Laureatów.

8.3. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie wpływających od Uczestników loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej loterii.

8.4. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, uprawniające ją do nadzorowania przebiegu loterii promocyjnej.

8.5. Komisja działa w oparciu o Regulamin pracy wydany przez Organizatora.
 
IX. Sposób i termin ogłaszania wyników.
 
9.1. Każdy z Uczestników po wygraniu nagrody I, II i III stopnia oraz nagrody dodatkowej jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni,  poinformowany o wygranej i sposobie jej odbioru za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail lub poprzez nieodpłatną wiadomość na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do loterii. Laureatom przesyłane są ponadto dokumenty niezbędne do przekazania/odbioru nagrody w celu ich wypełnienia i odesłania na adres wskazany przez Organizatora Loterii.

9.2. Niezbędne do odbioru nagród dokumenty, które zostały przesłane Laureatom powinny zostać wypełnione i odesłane na wskazany w nich adres wraz z oryginałem dowodu zakupu towarów bądź usług w Placówkach (o ile Organizator zażąda tego oryginału dowodu zakupu), na podstawie którego dokonano zgłoszenia do Loterii w terminie trzech dni od dnia ich otrzymania i uzyskania informacji o wygranej pod rygorem utraty przez Laureata prawa do odbioru nagrody.

9.3. Nagrody są wydawane Laureatom najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r. Dzień ten jest ostatecznym terminem wydania nagród. O ile adres zamieszkania jest niezbędny do przekazania nagrody, każdy z Uczestników loterii, który w jej trakcie zmienił adres zamieszkania, jest zobowiązany powiadomić o powyższym fakcie Organizatora loterii najpóźniej na tydzień przed ostatecznym terminem wydania nagród. W przeciwnym wypadku Organizator uznaje, że Uczestnik powiadomiony pod wskazanym przez niego osobiście lub na zgłoszeniu adresem został powiadomiony o wygranej w prawidłowy sposób ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami, włącznie z utratą prawa do wygranej. Nieodebranie nagrody pod wskazanym przez Uczestnika adresem skutkuje utratą prawa do wygranej.

9.4. Jeśli Organizator w celu wydania nagrody zażąda przesłania dowodu zakupu, to przedłożony przez Laureata w oryginale dowód zakupu towaru bądź usługi musi spełniać następujące warunki:
 • musi być prawdziwy i oryginalny, tzn. wystawiony przez Placówkę, którego dane się na nim znajdują, musi zawierać Kod, nie może być podrobiony ani sfałszowany;
 • nie może być uszkodzony w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartych w nim treści lub stwierdzenie jego autentyczności, nie może być też przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie może stanowić połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
 • Laureat może zażądać zwrotu oryginału dowodu zakupu, wpisując na dokumentach wymienionych w pkt. 9.1 takie żądanie i wskazując adres, na jaki ten dowód zakupu powinien być zwrócony.
   
9.5. Wynik każdego losowania ogłaszany jest na stronie internetowej w domenie opinello.com niezwłocznie po losowaniu, nie później jednak niż do godziny 23:59 dnia następującego bezpośrednio po dniu danego losowania. Ostateczne wyniki losowania loterii dotyczące nagród są ponadto ogłaszane do dnia 31 października 2017 r. na stronie internetowej w domenie https://www.opinello.com/pl/winners. Na liście Laureatów publikowane jest imię, pierwsza litera nazwiska oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. Mogą to być również inne informacje, które Organizator uzna za konieczne do umieszczenia na liście Laureatów.
 
 
X. Miejsce i termin wydawania wygranych.
 
10.1. Nagrody I, II i III stopnia oraz nagroda dodatkowa są wysyłane na wskazany przez Laureata w dokumentacji, o której mowa w pkt  9.2., rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r.

10.2. Nagrody są wydawane wyłącznie osobom, których dane zgodne są z danymi wskazanymi przez nie w zgłoszeniu do loterii lub ich pełnomocnikom działającym na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Warunkiem odbioru nagrody jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól druku Protokołu Odbioru/Wydania Nagrody i przesłanie podpisanego druku pocztą, pocztą elektroniczną (w postaci skanu) lub kurierem na wskazany adres w ciągu 3 dni od daty poinformowania Uczestnika o wygranej.

10.3. W przypadku niemożności dokonania przelewu nagrody na wskazany przez Laureata rachunek bankowy z przyczyn niezależnych od Organizatora (błędny rachunek, zamknięty rachunek, błędny adres itp.) i tym samym nieodebrania nagrody przez Laureata traci on prawo do nagrody.

10.4. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody. Pisemne oświadczenie powinno być przesłane na adres siedziby Organizatora.

10.5. Wygrane w loterii opodatkowane są na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

10.6. Niespełnienie przez Laureata któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie loterii skutkuje odmową wydania nagrody przez Organizatora loterii.

10.7. Nagrody, które nie zostaną odebrane przez Laureatów lub wydanie których nie nastąpi z uwagi na treść pkt. 10.3. powyżej, pozostają do dyspozycji Organizatora loterii.
 
XI. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

11.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu loterii mogą być wysyłane przez Uczestników loterii w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora od dnia rozpoczęcia loterii, jednakże nie później niż do 7 grudnia 2017 r. O prawidłowości złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na liście. Reklamacje wpływające na adres siedziby Organizatora po dniu 14 grudnia 2017 r. nie są uwzględniane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i terminowość doręczenia przesyłek z reklamacją przez osoby trzecie. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

11.2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

11.3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 
XII. Termin przedawnienia roszczeń.

12.1. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z loterii audioteksowej wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne. 

12.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

12.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z loterią rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora loterii.

12.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych.

12.5. Pełna treść Regulaminu loterii znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora we Wrocławiu przy ul. Przedświt 11/1 oraz na stronie internetowej w domenie opinello.com. Na żądanie Uczestnika po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty opatrzonej znaczkiem Organizator przesyła treść Regulaminu do wglądu Uczestnika. Na ww. domenie internetowej dostępne są również oświadczenia do pobrania, wypełnienia i odesłania przez Zwycięzców loterii.

12.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości i połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania loterii z przyczyn leżących po stronie Uczestnika oraz Operatora, z którego usług korzysta, decyzję niezwłocznie podejmują członkowie Komisji. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych oraz skuteczność dostarczenia wiadomości. Zgłoszenia do loterii niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, zniekształcone w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z loterii.

12.7. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące loterii mają charakter informacyjny, a ich treść nie jest sprzeczna z treścią Regulaminu loterii.

12.8. Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play lub działają w sposób sprzeczny z interesem Organizatora loterii, w szczególności poprzez: dyskredytowanie go, podawanie informacji godzących w jego dobre imię bądź zachowanie nielicujące z ogólnie przyjętymi zasadami, mogą zostać wykluczeni przez Organizatora z udziału w loterii.

12.9. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o grach hazardowych Organizator jest obowiązany na żądanie Zwycięzcy loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.

12.10. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt.

12.11. Na pisemny wniosek Uczestnika loterii Organizator usuwa niezwłocznie jego zgłoszenie z loterii.
 
XIII. Wartość puli nagród.

13.1 W loterii przewidziane są następujące rodzaje nagród:
 1. Nagrody I stopnia - dzienne - po jednej nagrodzie o wartości 100 zł na każdy dzień - łącznie 175 nagród.
 2. Nagrody II stopnia - miesięczne - po jednej nagrodzie o wartości 2.000 zł na każdy miesiąc – łącznie 6 nagród.
 3. Nagroda III stopnia - główna – jedna nagroda o wartości 10.000 zł wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 1.111.11 zł za wszystkie miesiące trwania loterii, w których można dokonywać nabycia towarów bądź usług.
 4. Nagroda Dodatkowa - trzy nagrody w postaci zwrotu kosztów zakupów dokonanych w placówce Castorama o maksymalnej wartości do 10.000 zł wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 1.111,11 zł za wszystkie miesiące trwania loterii, w których można dokonywać nabycia towarów bądź usług.
           
13.2. Łączna pula nagród w loterii wynosi 73.944,44 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote 44/100).

XIV. Łączenie postanowień loterii z akcjami promocyjnymi.


14.1. Organizator Loterii zastrzega sobie prawo do prowadzenia w trakcie trwania loterii dodatkowych promocji dla Klientów dokonujących Zgłoszeń, w tym:
 1. Nawiązywania współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi w celu zapewnienia Klientom dodatkowych korzyści materialnych lub pozamaterialnych z tytułu dokonania Zgłoszenia.
 2. Promocji zewnętrznych serwisów w celu zapewnienia Klientom korzyści, o których mowa w pkt. 14.1.a, zwłaszcza wykorzystania linków przekierowujących Klientów do tych serwisów.
 3. Zapraszania do wypełnienia dodatkowych ankiet w Systemie Opinello.
14.2.    Czas trwania dodatkowych promocji regulowany jest poprzez umowy Organizatora z właściwym podmiotem zewnętrznym związanych z daną akcją promocyjną.

14.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji promocyjnych bez podania przyczyny w dowolnym momencie.

14.4. Prowadzenie dodatkowych akcji promocyjnych nie wpływa na przebieg loterii, zwłaszcza na:
 
 1. Sposób wyłaniania Laureatów Loterii.
 2. Wysokość nagród poszczególnych stopni przyznawanych Laureatom Loterii.
 3. Terminy losowań Laureatów Loterii.
   
14.5. Klientom nie przysługuje prawo do wymiany korzyści oferowanych w ramach prowadzonej akcji promocyjnej na jej ekwiwalent, zwłaszcza:
 1. Ekwiwalent pieniężny stanowiący równowartość rynkową oferowanej korzyści.
 2. Ekwiwalent materialny lub pozamaterialny lub inną korzyść niezwiązaną z prowadzoną akcją promocyjną.
   
14.6. Za dostarczenie korzyści, o których mowa w pkt. 14.1.a w całości odpowiada Podmiot Zewnętrzny, z którym zawarto umowę na potrzebę prowadzenia danej akcji promocyjnej.

14.7. Za wypełnianie ankiet, o których mowa w pkt. 14.1.c, Organizator może przydzielić Uczestnikowi dodatkowe Losy w Loterii, jednak w liczbie nie większej niż 1 dziennie.

14.8. Szczegółowych warunków akcji promocyjnej organizowanej we współpracy z Partnerem Zewnętrznym dostarcza Partner Zewnętrzny.

14.9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami tego regulaminu obowiązującymi są regulaminy dostarczane przez Partnera Zewnętrznego, zwłaszcza:
 1. Regulamin Serwisu, do którego następuje przekierowanie z Systemu Opinello, będącego obsługiwanym przez Partnera Zewnętrznego.
 2. Szczegółowy regulamin Akcji Promocyjnej dostarczany przez Partnera Zewnętrznego.